KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 1 im Słoneczna Jedynaczka w Krasnymstawie

      Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku i jego rodzicom. Posiadamy własne imię Słoneczna Jedyneczka , logo oraz piosenkę przedszkola. Stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez zróżnicowaną ofertę zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Stosujemy zindywidualizowane działania wychowawcze i dydaktyczne wynikające z potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie są przygotowani do podjęcia nauki w szkole, do odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości.

Wdrażamy działania pedagogiczne, które sprawiają, że dzieci w przedszkolu:
 • Czują się bezpieczne oraz uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,
 • Wszechstronnie rozwijają się poprzez uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb , możliwości i zainteresowań
 • Samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą, troszczą się o swoje otoczenie, organizują miejsce zabawy, nauki i pracy,
 • Poznają świat przyrody, uczą się jej poszanowania, są wdrażane do zdrowego stylu życia,
 • Podejmują zabawy, które pozwalają im zaspokajać potrzeby ruchu oraz badania i doświadczania rzeczywistości, uczą się zgodnego współdziałania i wykonywania przydzielonych ról i zadań,
 • Aktywnie poznają najbliższe środowisko, przeżywają radość z odkrywania nowych zjawisk i sytuacji, są ciekawe świata,
 • Wypowiadają się i wyrażają swoje emocje poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz różnorodne techniki plastyczne,
 • Żywo reagują na losy bohaterów literatury dziecięcej, analizują i oceniają ich zachowania,
 • Ustalają i przestrzegają reguły postępowania w społeczności przedszkolnej, podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Dążąc do osiągnięcia gotowości szkolnej interesują się czytaniem, pisaniem i liczeniem


 •       W procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci współpracujemy z rodzicami w zakresie realizacji przyjętych kierunków pracy z wychowankiem, a także uzgadniania sposobów wspomagania i korygowania jego rozwoju. Rodzice są naszymi partnerami w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego dzieci oraz współgospodarzami w kreowaniu rzeczywistości przedszkolnej.
         Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie .Zapewniają oni każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współdziałają ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Partnerska i pogodna atmosfera w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i pracownicy obsługi administracji wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką. Kadra pedagogiczna przedszkola jest otwarta na potrzeby dzieci, zaangażowana w tworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego wychowanka. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, chętnie poszukują nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań edukacyjnych.
        Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, podejmuje okolicznościowe inicjatywy, a także korzysta z pomocy osób i instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny.


  Przedszkole w realizacji swojej koncepcji pracy oferuje:

 • Aktywizujące metody uczenia się inspirujące dzieci do podejmowania twórczej aktywności, różnorodne techniki teatralne, elementy metod: rozwijania pojęć matematycznych E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy Klanza, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,twórczą gimnastykę C.Orffa i Labana, dobrego startu M.Bogdanowicz oraz różnorodne techniki plastyczne,
 • Atrakcyjną bazę dydaktyczną i bogato wyposażone kąciki tematyczne: teatralne literackie, plastyczne,przyrodnicze sprzyjające zaspokajaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności,
 • Projekty i przedsięwzięcia edukacyjne poszerzające treści podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców,
 • Ciekawe, bezpieczne i estetyczne oraz przyjazne dziecku sale zabaw i pomieszczenia przedszkolne,
 • Różnorodny i funkcjonalny sprzęt sportowo-rekreacyjny na terenie budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym,
 • Możliwość zajęć terapii logopedycznej, psychologicznej i innych zajęć dodatkowych.

 • Efekty realizacji koncepcji

  Zakładamy, że realizacja prezentowanej koncepcji przyniesie następujące efekty:

  Przedszkolak:
 • Samodzielny,
 • Dojrzały emocjonalnie,
 • Wierzący we własne możliwości, radzący sobie w różnych sytuacjach,
 • Otwarty na kontakty z drugim człowiekiem,
 • Twórczy,
 • Wyposażony w wiedzę, umiejętności, zdolności, które pozwolą mu sprostać w ymaganiom stawianym w szkole i życiu dorosłym.

 • Nauczyciel:
 • Wykształcony, kompetentny, kreatywny, życzliwy,
 • Zmotywowany do pracy, doceniany,
 • Mniej naucza, a bardziej zachęca do aktywności,
 • Otwarty na pomysły dzieci,
 • Zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań i radzenia sobie z problemami,
 • Potrafi dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na uczucia dzieci,
 • Kształtuje w dzieciach przekonanie o możliwości samodzielnego wyboru działań z jednoczesnym podejmowaniem odpowiedzialności za własne czyny.

 • Rodzic:
 • Czujący się bezpiecznie powierzając swoje dziecko nauczycielowi,
 • Mający wpływ na funkcjonowanie przedszkola, partner w podejmowanych działaniach,
 • Chętny do współpracy,
 • Zadowolony z usług przedszkola.

  Przedszkole:
 • Dostosowane do potrzeb dziecka,
 • Bezpieczne, funkcjonalne, spełniające wymogi sanitarne,
 • Dobrze wyposażone w: sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne,
 • Z bezpiecznym placem zabaw,
 • Cieszące się dobrą opinią w środowisku


 • PODSUMOWANIE
        Szybko zmieniająca się rzeczywistość ma duży wpływ na funkcjonowanie przedszkola. Jesteśmy placówką otwartą na zmiany. Nauczyciele ustawicznie podnoszą kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Pracownicy obsługi uczestniczą w szkoleniach i naradach. Wszystkie te działania służą doskonaleniu jakości pracy przedszkola.
         Dzieci w radosnej i przyjaznej atmosferze mogą bawić się, harmonijnie rozwijać, zdobywać wiele umiejętności przydatnych w następnych etapach kształcenia. Wspólnie z całym zespołem pracowników będziemy czuwać nad przestrzeganiem praw i godności dzieci, zapewniać właściwą opiekę i pomoc. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem, ale także kształtowanie w dzieciach szacunku do wartości podstawowych: rodzina, kraj, tradycje, język.


  Misja Przedszkola
 • Oferujemy kadrę stale doskonalącą się, podnoszącą swoje kwalifikacje
 • Posiadamy dobre zaplecze lokalowe i materialne
 • Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka
 • Mamy ciepły, serdeczny stosunek do dzieci
 • Dbamy o kulturę osobistą i wrażliwość estetyczną naszych wychowanków
 • Zapewniamy rodzicom możliwość uczestniczenia  we  wszystkich formach życia przedszkola
 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną,  innowacyjną ,przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole ,nastawionych na osiąganie sukcesu=
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans    edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko,  jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy  dydaktycznych , rozwijają swoje zainteresowania  i zdolności, działają metodami aktywnymi
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana ,  kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna


 • Przedszkole nr 1 w Krasnymstawie "Słoneczna Jedyneczka"